Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

XEM BÀI VIÊT
TOÀN MÀN HÌNH

Tổng hợp 8 CSS Hiệu ứng LoadingDemo


Đầu tiên chèn đoạn mã dưới vào nơi hiển thị hiệu ứng loading:

<div class="cell">
 <div class="wrapper">
  <div class="spinner spinner1"></div>
 </div>
</div>
<div class="cell">
 <div class="wrapper">
  <div class="spinner spinner2"></div>
 </div>
</div>
<div class="cell">
 <div class="wrapper">
  <div class="spinner spinner3"></div>
 </div>
</div>
<div class="cell">
 <div class="wrapper">
  <div class="spinner spinner4"></div>
 </div>
</div>
<div class="cell">
 <div class="wrapper">
  <div class="spinner spinner5"></div>
 </div>
</div>
<div class="cell">
 <div class="wrapper">
  <div class="spinner spinner6"></div>
 </div>
</div>
<div class="cell">
 <div class="wrapper">
  <div class="spinner spinner7"></div>
 </div>
</div>
<div class="cell">
 <div class="wrapper">
  <div class="spinner spinner8"></div>
 </div>
</div>

Cuối cùng là chèn đoạn css bên dưới vào là hoàn tất:
@import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Serif+Pro");
*, *::before, *::after {
 box-sizing: border-box;
}

.cell {
 width: 25%;
}
.cell .wrapper {
 position: relative;
 display: flex;
 justify-content: center;
 height: 10rem;
 margin: 1rem 1rem 0;
 padding-top: 2.2rem;
 background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
}
.cell .wrapper::after {
 position: absolute;
 bottom: 0;
 width: 100%;
 padding: 0.2rem;
 text-align: center;
 background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
 /* Increment the section counter */
 counter-increment: spinnerCount;
 /* Display the counter on pseudo-elements */
 content: counter(spinnerCount);
}

.spinner {
 width: 4rem;
 height: 4rem;
}
.spinner.spinner1 {
 border: 3px solid rgba(255, 255, 255, 0.25);
 border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 border-radius: 50%;
 -webkit-animation: rotation .8s ease infinite;
     animation: rotation .8s ease infinite;
}
.spinner.spinner2 {
 border: 3px solid transparent;
 border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 border-radius: 50%;
 -webkit-animation: rotation .8s ease infinite;
     animation: rotation .8s ease infinite;
}
.spinner.spinner3 {
 border-top: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.5);
 border-right: 3px solid transparent;
 border-radius: 50%;
 -webkit-animation: rotation .8s linear infinite;
     animation: rotation .8s linear infinite;
}
.spinner.spinner4 {
 background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 -webkit-animation: flip 1.2s ease infinite;
     animation: flip 1.2s ease infinite;
}
.spinner.spinner5 {
 margin-top: 2rem;
 overflow: hidden;
 position: relative;
 height: .5rem;
 background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
}
.spinner.spinner5::before {
 content: '';
 position: absolute;
 left: -130%;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 -webkit-animation: progress 4s linear infinite;
     animation: progress 4s linear infinite;
}
.spinner.spinner6 {
 position: absolute;
 top: 45%;
 left: 50%;
 background: #fff;
 border-radius: 50%;
 -webkit-animation: pulse 1s ease-in-out infinite;
     animation: pulse 1s ease-in-out infinite;
 -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
     transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
}
.spinner.spinner7 {
 position: relative;
}
.spinner.spinner7::before, .spinner.spinner7::after {
 content: '';
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 width: 100%;
 height: 100%;
 border-radius: 50%;
 -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
     transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
}
.spinner.spinner7::before {
 background: #fff;
 -webkit-animation: pulse2 2s ease-in-out infinite;
     animation: pulse2 2s ease-in-out infinite;
}
.spinner.spinner7::after {
 background: #fff;
 -webkit-animation: pulse2 2s 1s ease-in-out infinite;
     animation: pulse2 2s 1s ease-in-out infinite;
}
.spinner.spinner8 {
 position: relative;
 -webkit-perspective: 200px;
     perspective: 200px;
}
.spinner.spinner8::before {
 display: block;
 content: '';
 width: 50%;
 height: 50%;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 -webkit-animation: 2s flipWalker ease infinite;
     animation: 2s flipWalker ease infinite;
}

@-webkit-keyframes rotation {
 from {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
 }
 to {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
 }
}

@keyframes rotation {
 from {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
 }
 to {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
 }
}
@-webkit-keyframes flip {
 0% {
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(0deg) rotateY(0deg);
      transform: perspective(120px) rotateX(0deg) rotateY(0deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(0deg);
      transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(-180deg);
      transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(-180deg);
 }
}
@keyframes flip {
 0% {
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(0deg) rotateY(0deg);
      transform: perspective(120px) rotateX(0deg) rotateY(0deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(0deg);
      transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(-180deg);
      transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(-180deg);
 }
}
@-webkit-keyframes progress {
 0% {
  left: -130%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 }
 50% {
  left: 130%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 }
 51% {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 }
 100% {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 }
}
@keyframes progress {
 0% {
  left: -130%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 }
 50% {
  left: 130%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 }
 51% {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 }
 100% {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 }
}
@-webkit-keyframes pulse {
 0% {
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
      transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
  opacity: 1;
 }
 100% {
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
      transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
  opacity: 0;
 }
}
@keyframes pulse {
 0% {
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
      transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
  opacity: 1;
 }
 100% {
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
      transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
  opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes pulse2 {
 0%, 100% {
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
      transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
  opacity: 1;
 }
 50% {
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
      transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
  opacity: 0;
 }
}
@keyframes pulse2 {
 0%, 100% {
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
      transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
  opacity: 1;
 }
 50% {
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
      transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
  opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes flipWalker {
 0% {
  -webkit-transform: translate(0, 0) rotateX(0) rotateY(0);
      transform: translate(0, 0) rotateX(0) rotateY(0);
 }
 25% {
  -webkit-transform: translate(100%, 0) rotateX(0) rotateY(180deg);
      transform: translate(100%, 0) rotateX(0) rotateY(180deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform: translate(100%, 100%) rotateX(-180deg) rotateY(180deg);
      transform: translate(100%, 100%) rotateX(-180deg) rotateY(180deg);
 }
 75% {
  -webkit-transform: translate(0, 100%) rotateX(-180deg) rotateY(360deg);
      transform: translate(0, 100%) rotateX(-180deg) rotateY(360deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: translate(0, 0) rotateX(0) rotateY(360deg);
      transform: translate(0, 0) rotateX(0) rotateY(360deg);
 }
}
@keyframes flipWalker {
 0% {
  -webkit-transform: translate(0, 0) rotateX(0) rotateY(0);
      transform: translate(0, 0) rotateX(0) rotateY(0);
 }
 25% {
  -webkit-transform: translate(100%, 0) rotateX(0) rotateY(180deg);
      transform: translate(100%, 0) rotateX(0) rotateY(180deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform: translate(100%, 100%) rotateX(-180deg) rotateY(180deg);
      transform: translate(100%, 100%) rotateX(-180deg) rotateY(180deg);
 }
 75% {
  -webkit-transform: translate(0, 100%) rotateX(-180deg) rotateY(360deg);
      transform: translate(0, 100%) rotateX(-180deg) rotateY(360deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: translate(0, 0) rotateX(0) rotateY(360deg);
      transform: translate(0, 0) rotateX(0) rotateY(360deg);
 }
}

1 nhận xét: