Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

noavatar
XEM BÀI VIÊT
TOÀN MÀN HÌNH
1. Load tất cả các label

Đây chính là vòng lặp để lấy tất cả các label ra ngoài

<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
    <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
        <data:label.name />
    </a>
</b:loop>

2. Chỉ lấy label đầu tiên

 - Cách 1:

<b:if cond='data:post.labels'>
    <a expr:href='data:post.labels.first.url'>
        <data:post.labels.first.name />
    </a>
</b:if>

- Cách 2: Dùng vòng lặp chỉ xuất ra label đầu tiên

<b:loop values='data:post.labels' index='i' var='label'>
    <b:if cond='data:i == 0'>
        <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
            <data:label.name />
        </a>
    </b:if>
</b:loop>

- Cách 3:

<b:loop index='item' values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:item lte 0'>
        <a expr:href='data:post.labels[0].url'>
            <b:eval expr='data:post.labels[0].name' />
        </a>
    </b:if>
</b:loop>

3. Lấy label cuối cùng

- Cách 1:

<b:if cond='data:post.labels'>
    <a expr:href='data:post.labels.last.url'>
        <data:post.labels.last.name />
    </a>
</b:if>

- Cách 2:

<b:loop values='data:post.labels.length - 1' var='label'>
    <a expr:href='data:post.labels[label].url'>
        <b:eval expr='data:post.labels[label].name' />
    </a>
</b:loop>

4. Lấy theo điều kiện lớn hơn

- Lấy từ vị trí 1 bỏ vị trí đầu tiên là 0 ( Lớn hơn 0)

<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:i gt 0'>
        <i> <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
                <data:label.name />
            </a>
        </i>
    </b:if>
</b:loop>

Hoặc

<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:i > 0'>
        <i> <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
                <data:label.name />
            </a>
        </i>
    </b:if>
</b:loop>

- Tương tự các bạn sửa data:i gt 0 thành các bị trí khác

Tương tự áp dụng với điều kiện nhỏ hơn 2 như sau

<b:loop index='item' values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:item lt 2'>
        <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
            <data:label.name />
        </a>
    </b:if>
</b:loop>

5. Không lấy label cuối cùng

<b:with value='data:post.labels' var='filter'>
    <b:loop index='i' values='data:filter' var='label'>
        <b:if cond='data:filter.size neq data:i + 1'>
            <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
                <data:label.name />
            </a>
        </b:if>
    </b:loop>
</b:with>

6. Sắp xếp thứ tự label từ Z -> A

Mặc định label được hiển thị thứ tự từ 0 - 9 - a - z và dưới đây là sắp xếp ngược lại

<b:loop reverse='true' values='data:post.labels' var='label'>
    <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
        <data:label.name />
    </a>
</b:loop>

Hoặc

<b:loop values='data:post.labels.length - 1 to 0' var='label'>
    <a expr:href='data:post.labels[label].url'>
        <b:eval expr='data:post.labels[label].name' />
    </a>
</b:loop>

7. Nhóm Label

Hiển thị label theo 1 nhóm đã khai báo trước

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:label.name in ["Blogspot", "Blogger", "Theme", "Templates"]'>
        <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
            <data:label.name />
        </a>
    </b:if>
</b:loop>

Ngược lại không hiển thị

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:label.name not in ["Blogspot", "Blogger", "Theme", "Templates"]'>
        <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
            <data:label.name />
        </a>
    </b:if>
</b:loop>

8. Lấy theo nhiều vị trí

Lấy label theo các vị trí 0, 2, 4, 6

<b:loop index='item' values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:item in [0,2,4,6]'>
        <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
            <data:label.name />
        </a>
    </b:if>
</b:loop>

Ngược lại không lấy các vị trí đó

<b:loop index='item' values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:item not in [0,2,4,6]'>
        <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
            <data:label.name />
        </a>
    </b:if>
</b:loop>

9. Lấy theo một vị trí nào đó

Lấy label theo vị trí 3

<b:loop values='data:post.labels' index='i' var='label'>
    <b:if cond='data:i == 3'>
        <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
            <data:label.name />
        </a>
    </b:if>
</b:loop>


10. Hiển thị label kèm theo số bài viết

<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
    <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
        <data:label.name />
        <data:label.name.size />
    </a>
</b:loop>

Hoặc

<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
    <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
        <data:label.name />
        <data:label.name.length />
    </a>
</b:loop>

Ads by Google