Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

XEM BÀI VIÊT
TOÀN MÀN HÌNH

CSS Simple bảng giá tác thiết kếDemo


Đầu tiền các bạn chèn đoạn css dưới vào:

<link href="http://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"></link>
<style>
.demo{
      padding: 2em 0;
    }
    :root{
      --pricingTable-yellow: #faac01;
      --pricingTable-purple: #be4f91;
      --pricingTable-blue: #0192af;
    }
    .demo{ background: #dedddb; }
    .pricingTable{
      padding-bottom: 10px;
      background: #fff;
      border-bottom: 15px solid var(--pricingTable-yellow);
      text-align: center;
      overflow: hidden;
      position: relative;
    }
    .pricingTable:before{
      content: "";
      width: 100%;
      height: 350px;
      background: var(--pricingTable-yellow);
      position: absolute;
      top: -150px;
      left: 0;
      transform: skewY(-20deg);
    }
    .pricingTable .pricingTable-header{
      padding: 20px 20px 60px;
      text-align: left;
      position: relative;
    }
    .pricingTable .title{
      font-size: 30px;
      font-weight: 600;
      color: #fff;
      text-transform: uppercase;
      margin: 0;
    }
    .pricingTable .sub-title{
      display: block;
      font-size: 16px;
      color: #fff;
      text-transform: uppercase;
    }
    .pricingTable .year{
      width: 80px;
      height: 55px;
      background: #fff;
      padding: 7px 0;
      font-size: 15px;
      font-weight: 600;
      font-style: italic;
      color: var(--pricingTable-yellow);
      text-align: center;
      position: absolute;
      top: 30px;
      right: 20px;
      z-index: 1;
    }
    .pricingTable .year:before,
    .pricingTable .year:after{
      content: "";
      width: 57px;
      height: 57px;
      background: #fff;
      position: absolute;
      top: -28px;
      left: 50%;
      z-index: -1;
      transform: translateX(-50%) scaleY(0.5) rotate(45deg);
    }
    .pricingTable .year:after{
      top: auto;
      bottom: -28px;
    }
    .pricingTable .price-value{
      display: inline-block;
      width: 170px;
      height: 110px;
      padding: 15px;
      border: 2px solid var(--pricingTable-yellow);
      border-top: none;
      border-bottom: none;
      position: relative;
    }
    .pricingTable .price-value:before,
    .pricingTable .price-value:after{
      content: "";
      width: 121px;
      height: 121px;
      border: 3px solid var(--pricingTable-yellow);
      border-right: none;
      border-bottom: none;
      position: absolute;
      top: -60px;
      left: 50%;
      transform: translateX(-50%) scaleY(0.5) rotate(45deg);
    }
    .pricingTable .price-value:after{
      border-top: none;
      border-left: none;
      border-bottom: 3px solid var(--pricingTable-yellow);
      border-right: 3px solid var(--pricingTable-yellow);
      top: auto;
      bottom: -60px;
    }
    .pricingTable .value{
      width: 100%;
      height: 100%;
      background: #fff;
      border: 2px solid var(--pricingTable-yellow);
      border-top: none;
      border-bottom: none;
      color: var(--pricingTable-yellow);
      z-index: 1;
      position: relative;
    }
    .pricingTable .value:before,
    .pricingTable .value:after{
      content: "";
      width: 97px;
      height: 97px;
      background: #fff;
      border: 3px solid var(--pricingTable-yellow);
      border-bottom: none;
      border-right: none;
      position: absolute;
      top: -48px;
      left: 50%;
      z-index: -1;
      transform: translateX(-50%) scaleY(0.5) rotate(45deg);
    }
    .pricingTable .value:after{
      border-right: 3px solid var(--pricingTable-yellow);
      border-bottom: 3px solid var(--pricingTable-yellow);
      border-top: none;
      border-left: none;
      top: auto;
      bottom: -48px;
    }
    .pricingTable .currency{
      display: inline-block;
      font-size: 30px;
      margin-top: 7px;
      vertical-align: top;
    }
    .pricingTable .amount{
      display: inline-block;
      font-size: 40px;
      font-weight: 600;
      line-height: 65px;
    }
    .pricingTable .amount span{
      display: inline-block;
      font-size: 30px;
      font-weight: normal;
      vertical-align: top;
      margin-top: -7px;
    }
    .pricingTable .month{
      display: block;
      font-size: 16px;
      line-height: 0;
    }
    .pricingTable .pricing-content{
      padding: 50px 0 0 80px;
      margin-bottom: 20px;
      list-style: none;
      text-align: left;
      transition: all 0.3s ease 0s;
    }
    .pricingTable .pricing-content li{
      padding: 7px 0;
      font-size: 16px;
      color: #808080;
      position: relative;
    }
    .pricingTable .pricing-content li:before,
    .pricingTable .pricing-content li.disable:before{
      content: "\f00c";
      font-family: fontawesome;
      width: 25px;
      height: 25px;
      line-height: 25px;
      border-radius: 50%;
      background: #98c458;
      text-align: center;
      color: #fff;
      position: absolute;
      left: -50px;
    }
    .pricingTable .pricing-content li.disable:before{
      content: "\f00d";
      background: #fe6c6c;
    }
    .pricingTable .pricingTable-signup{
      display: inline-block;
      width: 60%;
      height: 50px;
      line-height: 50px;
      font-size: 22px;
      font-weight: 700;
      color: var(--pricingTable-yellow);
      text-transform: uppercase;
      border: 2px solid var(--pricingTable-yellow);
      margin: 0 auto 10px;
      position: relative;
      transition: all 0.3s ease 0s;
    }
    .pricingTable .pricingTable-signup:hover{
      background: var(--pricingTable-yellow);
      color: #fff;
    }
    .pricingTable.purple{ border-bottom-color: var(--pricingTable-purple); }
    .pricingTable.purple:before{ background: var(--pricingTable-purple); }
    .pricingTable.purple .year{ color: var(--pricingTable-purple); }
    .pricingTable.purple .price-value{
      border-left-color: var(--pricingTable-purple);
      border-right-color: var(--pricingTable-purple);
    }
    .pricingTable.purple .price-value:before{
      border-left-color: var(--pricingTable-purple);
      border-top-color: var(--pricingTable-purple);
    }
    .pricingTable.purple .price-value:after{
      border-right-color: var(--pricingTable-purple);
      border-bottom-color: var(--pricingTable-purple);
    }
    .pricingTable.purple .value{
      border-left-color: var(--pricingTable-purple);
      border-right-color: var(--pricingTable-purple);
      color: var(--pricingTable-purple);
    }
    .pricingTable.purple .value:before{
      border-left-color: var(--pricingTable-purple);
      border-top-color: var(--pricingTable-purple);
    }
    .pricingTable.purple .value:after{
      border-right-color: var(--pricingTable-purple);
      border-bottom-color: var(--pricingTable-purple);
    }
    .pricingTable.purple .pricingTable-signup{
      color: var(--pricingTable-purple);
      border-color: var(--pricingTable-purple);
    }
    .pricingTable.purple .pricingTable-signup:hover{
      color: #fff;
      background: var(--pricingTable-purple);
    }
    .pricingTable.blue{ border-bottom-color: var(--pricingTable-blue); }
    .pricingTable.blue:before{ background: var(--pricingTable-blue); }
    .pricingTable.blue .year{ color: var(--pricingTable-blue); }
    .pricingTable.blue .price-value{
      border-left-color: var(--pricingTable-blue);
      border-right-color: var(--pricingTable-blue);
    }
    .pricingTable.blue .price-value:before{
      border-left-color: var(--pricingTable-blue);
      border-top-color: var(--pricingTable-blue);
    }
    .pricingTable.blue .price-value:after{
      border-right-color: var(--pricingTable-blue);
      border-bottom-color: var(--pricingTable-blue);
    }
    .pricingTable.blue .value{
      border-left-color: var(--pricingTable-blue);
      border-right-color: var(--pricingTable-blue);
      color: var(--pricingTable-blue);
    }
    .pricingTable.blue .value:before{
      border-left-color: var(--pricingTable-blue);
      border-top-color: var(--pricingTable-blue);
    }
    .pricingTable.blue .value:after{
      border-right-color: var(--pricingTable-blue);
      border-bottom-color: var(--pricingTable-blue);
    }
    .pricingTable.blue .pricingTable-signup{
      color: var(--pricingTable-blue);
      border-color: var(--pricingTable-blue);
    }
    .pricingTable.blue .pricingTable-signup:hover{
      color: #fff;
      background: var(--pricingTable-blue);
    }
    @media only screen and (max-width: 990px){
      .pricingTable{ margin-bottom: 30px; }
    }
    @media only screen and (max-width: 767px){
      .pricingTable:before{ transform: skewY(-15deg); }
      .pricingTable .title{ font-size: 22px; }
    }
</style>

Tiếp theo là đoạn mã code hiển thị:

 <div class="demo">
         <div class="container">
             <div class="row">
                 <div class="col-md-4 col-sm-6">
                     <div class="pricingTable">
                         <div class="pricingTable-header">
                             <h3 class="title">Standard</h3>
                             <span class="sub-title">Lorem ipsum</span>
                             <span class="year">Pay only <br>$110/year</span>
                         </div>
                         <div class="price-value">
                             <div class="value">
                                 <span class="currency">$</span>
                                 <span class="amount">10.<span>99</span></span>
                                 <span class="month">/month</span>
                             </div>
                         </div>
                         <ul class="pricing-content">
                             <li>50GB Disk Space</li>
                             <li>50 Email Accounts</li>
                             <li>50GB Monthly Bandwidth</li>
                             <li class="disable">10 Subdomains</li>
                             <li class="disable">15 Domains</li>
                         </ul>
                         <a href="#" class="pricingTable-signup">Sign up</a>
                     </div>
                 </div>

                 <div class="col-md-4 col-sm-6">
                     <div class="pricingTable purple">
                         <div class="pricingTable-header">
                             <h3 class="title">Business</h3>
                             <span class="sub-title">Lorem ipsum</span>
                             <span class="year">Pay only <br>$220/year</span>
                         </div>
                         <div class="price-value">
                             <div class="value">
                                 <span class="currency">$</span>
                                 <span class="amount">20.<span>99</span></span>
                                 <span class="month">/month</span>
                             </div>
                         </div>
                         <ul class="pricing-content">
                             <li>60GB Disk Space</li>
                             <li>60 Email Accounts</li>
                             <li>60GB Monthly Bandwidth</li>
                             <li>15 Subdomains</li>
                             <li class="disable">20 Domains</li>
                         </ul>
                         <a href="#" class="pricingTable-signup">Sign up</a>
                     </div>
                 </div>

                 <div class="col-md-4 col-sm-6">
                     <div class="pricingTable blue">
                         <div class="pricingTable-header">
                             <h3 class="title">Premium</h3>
                             <span class="sub-title">Lorem ipsum</span>
                             <span class="year">Pay only <br>$330/year</span>
                         </div>
                         <div class="price-value">
                             <div class="value">
                                 <span class="currency">$</span>
                                 <span class="amount">30.<span>99</span></span>
                                 <span class="month">/month</span>
                             </div>
                         </div>
                         <ul class="pricing-content">
                             <li>70GB Disk Space</li>
                             <li>70 Email Accounts</li>
                             <li>70GB Monthly Bandwidth</li>
                             <li>20 Subdomains</li>
                             <li>25 Domains</li>
                         </ul>
                         <a href="#" class="pricingTable-signup">Sign up</a>
                     </div>
                 </div>
             </div>
         </div>
     </div>
 
 </div>

4 nhận xét: