Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

XEM BÀI VIÊT
TOÀN MÀN HÌNH

Code Menu cuộn ngangĐầu tiên các bạn chèn css vào trước </b:skin>


div.scrollmenu {
  background-color: #333;
  overflow: auto;
  white-space: nowrap;
}

div.scrollmenu a {
  display: inline-block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px;
  text-decoration: none;
}

div.scrollmenu a:hover {
  background-color: #777;
}


Tiếp đến đoạn code hiển thị menu chèn chỗ cần hiển thị:

<div class="scrollmenu">
  <a href="#home">Home</a>
  <a href="#news">News</a>
  <a href="#contact">Contact</a>
  <a href="#about">About</a>
  <a href="#support">Support</a>
  <a href="#blog">Blog</a>
  <a href="#tools">Tools</a> 
  <a href="#base">Base</a>
  <a href="#custom">Custom</a>
  <a href="#more">More</a>
  <a href="#logo">Logo</a>
  <a href="#friends">Friends</a>
  <a href="#partners">Partners</a>
  <a href="#people">People</a>
  <a href="#work">Work</a>
</div>

0 nhận xét: