Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

XEM BÀI VIÊT
TOÀN MÀN HÌNH

Sử dụng CSS và JavaScript để chống sao chép

Vô hiệu hóa bôi đen bài viết

Chép đoạn CSS bên dưới vào trong cặp thẻ <style>...</style>

- Đoạn CSS này dùng để vô hiệu hóa bôi đen trong phần bài viết của bạn, nhưng bên ngoài vẫn bôi đen được, ngăn không cho người khác sao chép bài viết.

.post-body{
-webkit-user-select:none;
-khtml-user-select:none;
-moz-user-select:none;
-ms-user-select:none;
user-select:none }
- Nếu muốn vô hiệu hóa hết việc bôi đen toàn bộ trang web thì dùng đoạn CSS này

body{
-webkit-user-select:none;
-khtml-user-select:none;
-moz-user-select:none;
-ms-user-select:none;
user-select:none }

Vô hiệu hóa F12, Ctrl+U, Ctrl+Shift+I, Ctrl+S, Ctrl+Shift+C

Đoạn JavaScript dưới đây rất hữu ích trong việc ngăn khách truy cập xem mã nguồn của trang web bằng cách sử dụng phím tắt F12, Ctrl+U, Ctrl+Shift+I, Ctrl+S, Ctrl+Shift+C. Khi họ nhấn những phím này thì lập tức sẽ được đưa đến một trang web do mình chỉ định, trong bài viết này thì mình chỉ đưa về trang chủ thôi. Bạn có thể thay tên miền www.allfreevn.com thành của bạn nha.

Chèn đoạn Javascript này vào trước thẻ </body>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://www.allfreevn.com/404"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="http://www.allfreevn.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="http://www.allfreevn.com/"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="http://www.allfreevn.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="http://www.allfreevn.com/"});
//]]>
</script>

Vô hiệu hóa chuột phải bằng Javascript

Chèn đoạn Javascript vào trước thẻ </body>

<script type='text/JavaScript'>
 //<![CDATA[
function killCopy(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function ("return false")
if (window.sidebar){
document.onmousedown=killCopy
document.onclick=reEnable
}
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {
if (document.all) {(message);return false;}}
function defeatNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;
}
else{
document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;
} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 

checkCtrl=false $('*').keydown(function(e){ 
if(e.keyCode=='17'){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){ 
if(ev.keyCode=='17'){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){ 
if(checkCtrl){ 
if(event.keyCode=='85'){ return false; } } })
 //]]>
</script>
hoặc bạn có thể vô hiệu hóa chuột phải bằng đoạn mã đơn giản chèn trong thẻ <body> như sau

<BODY oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false"> 

Lời kết

Hi vọng những cách trên có thể giúp ích cho bạn trong việc ngăn không cho người khác sao chép nội dung trong trang web của bạn. Tuy nhiên cách này cũng chỉ hạn chế việc họ lấy nội dung, sẽ làm tốn thời gian nhiều hơn, hi vọng vì thế mà nản chí, chứ nếu gặp cao thủ thì trước sau gì họ cũng lấy được mà thôi. Chúc bạn thành công.


Nguồn: http://www.allfreevn.com

1 nhận xét: